BEST GOSPEL ARTIST OF THE YEAR

Big Bolaji
Ready Vote
Yetunde Are
Ready Vote
Adegbodu Twins
Ready Vote
Senwele Jesu
Ready Vote